تفسیر سوره مبارکه عادیات – بخش دوم

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین دکتر مفتحمرکز اسلامی هامبورگ۲۰۲۱/۲/۱۹

تفسیر سوره مبارکه عادیات – بخش اول

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین دکتر مفتح مرکز اسلامی هامبورگ ۲۰۲۱/۲/۱۲

تفسير سوره مبارکه قارعه – بخش دوم

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین دکتر مفتح مرکز اسلامی هامبورگ ۲۰۲۱/۲/۵

تفسير سوره مبارکه قارعه – بخش اول

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین دکتر مفتح مرکز اسلامی هامبورگ ۲۰۲۱/۱/۲۹

تفسیر سوره مبارکه تکاثر

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین دکتر مفتح مرکز اسلامی هامبورگ ۲۰۲۱/۱/۲۲

تفسیر سوره مبارکه عصر

تفسیر سوره مبارکه عصرسخنران: حجت الاسلام ولمسلمین دکتر مفتح۱۵/۱/۲۰۲۱مرکز اسلامی هامبورگ

تفسیر سوره مبارکه قریش

سخنران: حجت الاسلام ولمسلمین دکتر مفتح ۱/۱/۲۰۲۱ مرکز اسلامی هامبورگ

تفسیر سوره مبارکه فیل

        تفسیر سوره مبارکه فیل سخنران: حجت الاسلام والمسلمین دکتر مفتح مرکز اسلامی هامبورگ ۲۰۲۰/۱۲/۱۸

تفسیر سوره مبارکه ماعون

        تفسیر سوره مبارکه ماعون سخنران: حجت الاسلام والمسلمین دکتر مفتح مرکز اسلامی هامبورگ ۲۰۲۰/۱۲/۱۱