سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی – رمضان ۲۰۲۰

سخنرانی دکتر رفیعی در برنامه رمضان با هامبورگ ۲۰۲۰حجت الاسلام دکتر رفیعی-جلسه دومحجت الاسلام دکتر رفیعی-جلسه سومحجت الاسلام دکتر رفیعی-جلسه چهارمحجت الاسلام دکتر رفیعی-جلسه پنجمحجت الاسلام دکتر رفیعی-جلسه ششمحجت الاسلام دکتر رفیعی-جلسه هفتمحجت الاسلام دکتر رفیعی-جلسه هشتمحجت الاسلام دکتر رفیعی-جلسه نهمسخنرانی حجت الاسلام دکتر رفیعی در برنامه رمضان با هامبورگ ۲۰۲۰