گزارش مراسم معارفه مدیر جدید مرکز اسلامی برلین

به یاری خدای متعال این مرکز هم باید در برنامه های عمومی خوب جلوه کند و هم در برنامه های تخصصی و آموزشی. این مرکز علاوه بر اینکه باید مرجع دینی عموم مسلمانان و بخصوص شیعیان باشد، باید در بخش تقریب بین مذاهب هم پیش گام باشد.

اسلام شناسی 111 ــ اسلام و شریعت 5

مهمترین جهت در فلسفه شریعت نیز همین است که انسانها رها نباشند و وظیفه و تکلیف خود را بدانند؛ زیرا اگر راه برای آنان روشن نباشد به گمراهی خواهند افتاد. در حالیکه فلسفه حضور و بعثت پیامبران الهی همین بوده که راهنمای بشر باشند و راه و مقصد انسانها را به آنها بشناسانند.