گزارش برگزاری مدرسه زمستانی شیعه و شیعه پژوهی

مدرسه شیعه و شیعه پژوهی در دنیای معاصر    آکادمی اسلامی آلمان با مشارکت موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، مدرسه زمستانه شیعه و شیعه پژوهی در دنیای معاصر را در سه روز متوالی از تاریخ جمعه 14 تا یکشنبه 16 بهمن در شهر هامبورگ برگزار کرد.  در این مدرسه 38 نفر از دانشجویان…